Metodoloji

Endeksler için veriler, firmalar ile yapılacak anketler ile toplanmaktadır. Firmalar sektörün genelini önemli ölçüde yansıtan 22 alt sektörden seçilmiş olan 100 firmadır ve anket her ay aynı 100 firma ile yapılmaktadır.

Anket ile firmalara üç alt endeks için sorular yöneltilmektedir. Her bir alt endeks için farklı sorular sorulmaktadır. Faaliyet endeksi için 11, güven endeksi için 6, ve beklenti endeksi için 7 soru sorulmaktadır.

Sorulara verilen cevaplar içinden aynı kaldı veya değişmedi yanıtları çıkarılmakta, arttı ile azaldı, artacak ile azalacak ve daha iyimserim ile daha kötümserim arasındaki sayısal farklar (artı veya eksi) 10’a bölünerek 100 rakamına eklenmekte veya çıkarılmaktadır.

Böylece her ay için bir önceki aya göre soruların cevaplarından üretilen puanlar 90 ile 110 arasında değerler almaktadır.

Her alt endeks için sorulan soruların aylık puanları ile çalışmanın başladığı 2013 Ağustos ayı 100 olmak üzere zincir endeksler oluşturulmaktadır. Böylece soru bazında endeksler üretilmektedir.

Alt endeksler için ise; öncelikle sorulan sorular sanayi için taşıdıkları önem ağırlıklarına göre ağırlıklandırılmakta, ağırlık puanları toplanmakta ve her ay için alt endeks puanları hesaplanmaktadır.

Alt endeksler için daha sonra her ay hesaplanan alt endeks puanları ile çalışmanın başladığı 2013 Ağustos ayı 100 olmak üzere zincir endeksler oluşturulmaktadır. Böylece alt endeksler üretilmektedir.

Bileşik endeks ise üç alt endeksin puanlarının ağırlıklandırılması ile hesaplanmaktadır. Önce aylık puanlar hesaplanmakta ve daha sonra yine bu puanlar aracılığı ile 2013 Ağustos ayı 100 olmak üzere bileşik endeks üretilmektedir.

Eylül-Şubat ayları arasında 6 ay boyunca yukarıda belirtilen metodoloji ile Endeksler hesaplanmış ve üretilmiş, gerekli düzeltme ve iyileştirmeler yapılmıştır.

Her aya ilişkin anketler o ayın ilk 10 günü içinde tamamlanacak, endeksler ise ayın 12-15’inde açıklanacaktır. Her aya (örneğin Nisan 2014) ilişkin endeksler bir önceki aydaki (örneğin Mart 2014) faaliyetler ile güveni ve önündeki üç aya (örneğin Nisan-Mayıs-Haziran 2014) ilişkin beklentileri yansıtacaktır.

Endekslerin tanıtımı bir Rapor halinde sektör, kamuoyu ve basın ile paylaşılacaktır. Bu sunumda endeksler, alt endeksler, yorumlar ve analizler olacaktır.